Polityka prywatności

Polityka prywatności spółki Biofaktor Sp. z o.o.

Słownik pojęć

Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest spółka Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego Biofaktor sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres korespondencyjny ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice, numer KRS: 0000054091.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. Jest to obszar, na którym odbywa się swobodny przepływ danych osobowych.

Odbiorca Danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (tzw. ułomną osobę prawną), organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest „stroną trzecią”.

Państwa trzecie – państwa nie wchodzące w skład EOG.

Prezes Urzędu – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce.

Profilowanie – oznacza jakąkolwiek formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych pozwalającej ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, w szczególności analizę jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – pod warunkiem, że takie działanie wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Polityka – niniejsza polityka prywatności

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego Biofaktor sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres korespondencyjny ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice, numer KRS: 0000054091.

Z osobą kontaktową w sprawie ochrony danych osobowych u Administratora można skontaktować się w następujący sposób:

 • pisząc na adres info@biofaktor.pl
 • pisząc na adres: al. KEN 55/28, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: RODO),
 • dzwoniąc pod numer telefonu: +48 795 128 650

Podstawa prawna przetwarzania

Cel Dane osobowe Podstawa
Podjęcie działań w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość email lub za pośrednictwem formularza kontaktowego imię, nazwisko, adres email, numer telefonu

Art. 6 ust. 1 pkt f RODO

prawnie uzasadniony interes

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi przez Administratora.
Administrator będzie przetwarzał te dane przez okres niezbędny do rozpatrzenia kwestii, której dotyczy zapytanie lub do udzielenia odpowiedzi.
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: dostawca domeny internetowej, dostawcy usług wsparcia IT, dostawcy Internetu.
Cel Dane osobowe Podstawa
Prowadzenie rekrutacji imię, nazwisko, adres email, numer telefonu

Art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO

w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, podstawą prawną jest niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji
Administrator będzie przetwarzał te dane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: dostawcy usług księgowych, dostawcy usług HR
Cel Dane osobowe Podstawa
Ustalenie możliwości dokonywania zakupów u Administratora imię, nazwisko, numer wpisu izby lekarsko-weterynaryjnej, numer zezwolenia na prowadzenie hurtowni produktów leczniczych-weterynaryjnych

Art. 6 ust. 1 pkt b RODO

Wykonanie umowy i czynności związane z jej wykonaniem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia zawarcie umów z Administratorem w zakresie, w jakim dotyczy ona sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych oraz leków.
Administrator będzie przetwarzał te dane przez okres sześciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatnich zakupów u Administratora, a jeżeli żadnych zakupów nie dokonano, od dnia przekazania danych.
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: dostawcy usług prawnych i konsultingowych.
Cel Dane osobowe Podstawa
Wykonanie przez Administratora zawartych z Państwem umów sprzedaży oraz uprawnień z nią związanych (np. reklamacja) imię, nazwisko, firma, adres, NIP, adres e-mail

Art. 6 ust. 1 pkt b RODO

Wykonanie umowy i czynności związane z jej wykonaniem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia zawarcie umów z Administratorem
Administrator będzie przetwarzał te dane przez okres sześciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatnich zakupów u Administratora, a jeżeli żadnych zakupów nie dokonano, od dnia przekazania danych.
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: dostawcy usług pocztowych i podobnych, dostawcy usług wsparcia IT, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych i konsultingowych, dostawcy usług marketingowych i sprzedażowych.
Cel Dane osobowe Podstawa
Wykonanie przez Administratora obowiązków podatkowych, np. wystawianie faktur i księgowanie należności imię, nazwisko, firma, NIP, adres, adres e-mail

Art. 6 ust. 1 pkt c RODO

Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia zawarcie umów z Administratorem
Administrator będzie przetwarzał te dane przez okres sześciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatnich zakupów u Administratora, a jeżeli żadnych zakupów nie dokonano, od dnia przekazania danych.
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: dostawcy usług wsparcia IT, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych i konsultingowych, organy administracji skarbowej.
Cel Dane osobowe Podstawa
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami imię, nazwisko, firma, NIP, adres, adres e-mail Art. 6 ust. 1 pkt f RODO Uzasadniony interes Administratora
Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia zawarcie umów z Administratorem
Administrator będzie przetwarzał te dane przez okres sześciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatnich zakupów u Administratora, a jeżeli żadnych zakupów nie dokonano, od dnia przekazania danych.
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: dostawcy usług wsparcia IT, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych i konsultingowych.
Cel Dane osobowe Podstawa
Umożliwienie Administratorowi składania Państwu ofert oraz informowania o zmianach asortymentu, aktualnych promocjach i organizowanych przez niego akcjach i wydarzeniach, w tym poprzez przesyłanie Państwu newslettera. imię, nazwisko, firma, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu Art. 6 ust. 1 pkt f RODO Uzasadniony interes Administratora
Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia kontakt z Państwem w celach opisanych powyżej. Kontakt ten, w zależności od wybranych przez Państwo kanałów komunikacji, realizowany będzie w formie tradycyjnych przesyłek, wiadomości elektronicznych (w tym newslettera), połączeń telefonicznych lub wiadomości sms.
Administrator będzie przetwarzał te dane do wniesienia sprzeciwu.
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: dostawca domeny internetowej, dostawca usługi newslettera, dostawcy usług pocztowych i podobnych, dostawcy usług wsparcia IT, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych i konsultingowych, dostawcy usług marketingowych i sprzedażowych.
Cel Dane osobowe Podstawa
Przekazywanie naszym dostawcom informacji o zakupach dokonywanych przez naszych klientów. imię, nazwisko, firma, NIP Art. 6 ust. 1 pkt a RODO Wyrażenie zgody
Podanie danych jest dobrowolne.
Administrator będzie przetwarzał te dane do momentu cofnięcia zgody
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: dostawca domeny internetowej, dostawca usługi newslettera, dostawcy usług pocztowych i podobnych, dostawcy usług wsparcia IT, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych i konsultingowych, dostawcy usług marketingowych i sprzedażowych. W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie danych naszym dostawcom, Państwa dane będą przekazywane podmiotom wskazanym w treści zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Oprócz podmiotów wskazanych przy poszczególnych podstawach przetwarzania dane osobowe mogą także zostać przekazane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Administratora (Biofaktor sp. z o.o., Grabikowski-Grabikowska PPHU „INEX” s.j.).

W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie danych naszym dostawcom, Państwa dane będą przekazywane podmiotom wskazanym w treści zgody.

Profilowanie

W celu stworzenia Państwa profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Państwa ofert i informacji dostosowanego do Państwa preferencji lub miejsca prowadzenia działalności, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.

Każda osoba jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji.

Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Mają Państwo także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo żądania usunięcia

Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia swoich danych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania;
 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne

prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z RODO, Państwa dane pomimo złożonego żądania i spełnienia powyższych przesłanek, mogą nie zostać usunięte, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo żądania do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już będzie dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo, oraz mają Państwo prawo przesłać takie dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Możliwość skorzystania z prawa do przenoszenia danych i przesłania ich przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, będzie zrealizowane o ile jest to technicznie możliwe.

Zgodnie z RODO, realizacja Państwa uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Państwa dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, to mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku cofnięcia zgody, mamy prawo dalej przetwarzać dane, jeśli jest to niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak wskazuje Prezes UODO, ponieważ Prezes Urzędu jest organem kontrolującym prawidłowość stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora, składający skargę w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do administratora w celu realizacji swoich uprawnień.

Bezpośredni link do strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia

https://uodo.gov.pl/p/skargi

Bezpieczeństwo korzystania z witryny

Informujemy, że Administrator stosuje adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony osobom korzystającym ze strony internetowej firmy i przekazującym swoje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego, jak również zapisującym się na newsletter.

W celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania ze strony jest ona zabezpieczona protokołem SSL czyli protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęty jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

Pliki Cookies

Pliki Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który jest odwiedzany i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych.

Korzystając ze strony internetowej biofaktor.pl akceptujecie Państwo pliki cookies, które umożliwiają prowadzenie tej strony. Wykorzystywane przez nas pliki cookies wchodzą w skład rozwiązania Google Analytics. Dane pozyskane przez wskazaną usługę przetwarzane są do kraju dostawcy produktu, czyli Stanów Zjednoczonych, przy spełnieniu wszystkich wymogów Unii Europejskiej w ramach przetwarzania do państw trzecich. W celu zasięgnięcia szczegółowej informacji na temat wykorzystywanego rozwiązania zapraszamy do kliknięcia w poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 • utrzymania i poprawności działania usług witryny
 • prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość własnoręcznej konfiguracji ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach. Ciasteczka można ograniczyć lub całkowicie zablokować. Zamieszczamy poniżej instrukcję do konfiguracji w każdej z przeglądarek.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z witryny internetowej biofaktor.pl oraz podawanie swoich danych osobowych w formularzach jest całkowicie dobrowolne. W niektórych przypadkach podanie danych może być niezbędne dla realizacji określonego celu.

Administrator zastrzega prawo do możliwości zmiany Polityki w dowolnym momencie ze względu na zakres oferowanych usług oraz do adaptacji nowelizowanego prawa. W każdym przypadku, o ile będzie to możliwe, postaramy się Państwa poinformować o aktualizacji Polityki przed jej wprowadzeniem.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności 03.02.2021 r.

Zaloguj się